Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden – Easy Translation

Datum inwerkingtreding 10 maart 2017

Artikel 1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Easy Translation en een opdrachtgever waarop Easy Translation deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door de vertaler uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Easy Translation, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Easy Translation zijn vrijblijvend.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding of door het online ondertekenen van een offerte door de opdrachtgever van de offerte van Easy Translation of indien geen offerte is uitgebracht door schriftelijke bevestiging van Easy Translation van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien Easy Translation bij het opstellen van de offerte de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien kan Easy Translation na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.3 Easy Translation mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Easy Translation heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Easy Translation zijn verstrekt.

2.4 Gemaakte afspraken en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van Easy Translation binden Easy Translation pas nadat Easy Translation deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Indien Easy Translation in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen is Easy Translation gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheidstelling te verlangen.

Artikel 3 Wijziging, intrekking van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Easy Translation gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het al uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Easy Translation stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Easy Translation kan in deze situatie niet instaan voor de kwaliteit van het gedane werk en is derhalve niet voor aansprakelijk.

3.3 Indien Easy Translation voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1 Easy Translation is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren of te laten uitvoeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel. Easy Translation zal naar zijn beste vermogen zorgen voor kwaliteit, echter kunnen aan deze werkzaamheden geen resultaatsverbintenis verbonden worden.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Easy Translation het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Easy Translation zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

4.3 Easy Translation zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Easy Translation zal zijn medewerkers of de ingeschakelde derden tot geheimhouding verplichten. Easy Translation is echter niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers of deze ingeschakelde derden indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.4 De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst evenals documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.5 Easy Translation staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Easy Translation is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

Artikel 5 Intellectueel eigendom

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Easy Translation het auteursrecht op door Easy Translation vervaardigde vertalingen en andere teksten.

5.2 De opdrachtgever vrijwaart Easy Translation tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendom, octrooi, auteurs of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 Ontbinding

6.1 Easy Translation is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Easy Translation kan dan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

6.2 Indien Easy Translation door omstandigheden die niet voor zijn risico komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Easy Translation zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van Internetproviders of andere omstandigheden waarop Easy Translation geen invloed kan uitoefenen.

6.3 Indien Easy Translation ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

Artikel 7 Reclames en geschillen

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Easy Translation te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2 Indien opdrachtgever na tien werkdagen geen klachten heeft geuit wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien Easy Translation zulks om hem moverende redenen wenselijk oordeelt. Wijziging door Easy Translation van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van opdrachtgever houdt niet in dat Easy Translation erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.

7.3 Indien de klacht gegrond is, zal Easy Translation het geleverde binnen redelijke tijd trachten te verbeteren of vervangen dan wel, indien Easy Translation redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, eventueel een reductie op de prijs verlenen, dit is echter geen verplichting.

7.4 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 Termijn en tijdstip van levering

8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn. Easy Translation is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

8.2 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per email, fax, koerier of per gewone post.

8.3 Bij toerekenbare overschrijding van drie maanden van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Easy Translation is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

8.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

8.5 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Easy Translation is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Easy Translation mogelijk te maken.

8.6 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met Easy Translation verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de afgeleverde prestatie weigert in ontvangst te nemen.

Artikel 9 Honorarium en meerwerk

9.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij Easy Translation geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Easy Translation kan tevens naast zijn honorarium de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden.

9.2 De prijs die Easy Translation voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

9.3 Easy Translation is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die Easy Translation tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan Easy Translation bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

9.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10 betaling en niet-betaling

10.1 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door Easy Translation schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan het moment van volledige voldoening

.
10.2 Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste EUR 2.500,- van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van EUR 100,- per declaratie, tenzij de wet anders voorschrijft. In geval het een zakelijke onderneming betreft bedragen de incassokosten 15% over het factuurbedrag, tenzij dit in strijd zou zijn met wettelijke voorschriften.

10.3 Easy Translation is gerechtigd om de wettelijke handelsrente te vorderen indien de zakelijke opdrachtgever in gebreke blijft te betalen en/of wettelijke rente te vorderen van een consument.

10.4 Schuldvergelijking of verrekening in welke vorm dan ook is niet toegestaan.

10.5 Ter verkrijging van een grotere zekerheid hebben wij het recht, in gevallen naar onze keuze, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, bankgaranties e.d. te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen en/of deelfacturen te verzenden tijdens de uitvoering van de opdracht.

Artikel 11 Aansprakelijkheid: vrijwaring

11.1 Easy Translation is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Easy Translation toerekenbare tekortkoming. Easy Translation is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

11.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Easy Translation van iedere aansprakelijkheid.

11.3 De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

11.4 Easy Translation is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Easy Translation is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

11.5 Easy Translation is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het deels geleverde werk indien de opdrachtgever tijdens de opdracht de aangenomen opdracht zou willen intrekken.

11.6 De aansprakelijkheid van Easy Translation is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 2.500,- per gebeurtenis.

11.7 De opdrachtgever is verplicht Easy Translation te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Easy Translation bestaat.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Easy Translation geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Easy Translation niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

12.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Easy Translation niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingsbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.

12.3 Indien Easy Translation bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Easy Translation gerechtigd het al uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Easy Translation is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 14 Wijzigingen

14.1 Easy Translation is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Offerte aanvragen of Neem contact op